Advies en begeleiding op maat

Informatie over de begeleiding bij lezen en rekenen


Leesbegeleiding voor zwakke lezers en voor kinderen met dyslexie


Iedereen kan leren lezen


Leren lezen is een vaardigheid die niet bij ieder kind vanzelf gaat. Voor kinderen met dyslexie kan het extra moeilijk zijn. Leesproblemen hebben hun weerslag op de hele ontwikkeling van een kind, tot in het volwassen leven toe.


Lezen is geen natuurlijk of instinctief proces, lezen moet je aanleren en leer je van een ander.


Bij de leesbegeleiding wordt rekening gehouden met de sterke en zwakke punten van het kind en het leesprogramma wordt afgestemd op zijn/haar specifieke ontwikkelingsbehoeften. Stap voor stap wordt geleerd wat belangrijk is om te leren lezen en wordt geoefend met de aangeleerde leesstrategieën. In dit proces wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met de ouders en de leerkrachten.


Spellingbegeleiding voor kinderen met dyslexie en voor kinderen zonder dyslexie


Spelling houdt nauw verband met lezen, niet alleen omdat de klanken gekoppeld zijn aan letters, maar ook omdat het gesproken woord omgezet wordt in klanken.


Herhaling, oefening, goede feedback en een duidelijke relatie tussen spraak en spelling zijn belangrijk om tot een goed leerproces te komen.


Op grond van onderzoek wordt nauwkeurig bepaald op welk spellingniveau een kind zich bevindt. Op basis hiervan wordt gekozen met welke zinvolle verzameling woorden gewerkt gaat worden. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de spellingmethode van school.


Tijdens de RT wordt gestreefd naar spellingvaardigheden die een kind zelfstandig kan toepassen. Het aanleren van spellingregels en het automatiseren van woordbeelden wordt geoefend door gebruik te maken van zorgvuldig samengestelde woordpakketten. Deze manier van werken wordt ondersteund door een multisensorische hoogfrequente inprenting. De woordpakketten worden in samenwerking met de leerkracht vastgesteld en ouders krijgen een belangrijke taak bij het oefenen van de woorden.


Begeleiding bij begrijpend lezen


Vaak wordt aangenomen dat kinderen vanzelf leren begrijpend te lezen. Als ze eenmaal goed technisch kunnen lezen, leren ze vanzelf te begrijpen wat ze lezen. Dit geldt niet voor alle kinderen. Niet iedereen past uit zichzelf strategieën toe, die nodig zijn om een tekst goed te kunnen begrijpen. Als kinderen niet begrijpend kunnen lezen, zullen ze ook niet studerend kunnen lezen. Terwijl studerend lezen in het verdere onderwijs erg belangrijk is.


Tijdens de begeleiding wordt vooral aandacht besteed aan allerlei deelvaardigheden die aangeleerd moeten worden. Door middel van expliciete instructie wordt gewerkt aan het ontwikkelen van leesstrategieën en aan de integratie van deze strategieën bij teksten uit de schoolboeken.


Voorwaarden om met een remediërend programma begrijpend lezen te kunnen werken zijn:


Rekenbegeleiding voor zwakke rekenaars en voor kinderen met dyscalculie


Kinderen verschillen van nature in hun ontwikkelingsmogelijkheden en in hun vermogen om te leren rekenen. Ook voor rekenzwakke kinderen geldt dat zij goede rekenvaardigheden en functionele kennis moeten ontwikkelen.


Naast het aanleren van de basisbewerkingen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen hun eigen oplossingsprocedures ontwikkelen door, onder begeleiding van de remedial teacher, actief, productief en constructief te werken. Voor een begeleiding op maat wordt allereerst vastgesteld op welk niveau het kind functioneert. Dit gebeurt door observatie van de rekenhandelingen en door analyse van het rekenwerk.


In de begeleiding is een positieve, handelingsgerichte benadering het uitgangspunt. De begeleiding richt zich op wat het kind al kan en wat hij/zij nodig heeft om de volgende stap te zetten. Zo’n begeleiding gaat verder dan alleen maar extra oefenen.


Ook hier is samenwerking met de ouders en de leerkracht belangrijk.